Japan

japan_map

CURRENT PORTS IN Japan

01. Otaru
• Katsunai Pier
• No.3 Pier
02. Hakodate
• Minatocho Pier • West Pier
03. Aomori, Aomori Port
04. Kanazawa, Muryoji Pier
05. Yokohama, Osanbashi Pier
06. Tokyo
• Harumi Pier
• Oi Container Port
07. Osaka, Tempozan Pier
08. Kobe
• Naka Pier Cruise Terminal
• Kobe Port Terminal (Shinko Pier #4)
09. Takamatsu, Sun Port
10. Matsue, Sakai Ko
11. Hiroshima, Hiroshima Cruise Dock
12. Miyajima
13. Beppu, Port of Beppu
14. Fukuoka, Hakata Pier
15. Nagasaki
• Matsugae Pier
• Dejima Pier
16. Yakushima, Miyanoura